کلیدواژه‌ها = اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب
تعداد مقالات: 1
1. ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﻋﺪدی آبﺷﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻨﮓﺷﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻞ

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-88

سپهر کریمی؛ امیر رضا زراتی