کلیدواژه‌ها = SSIIM
2. کاربرد روش GRA در بهینه‌سازی طول و موقعیت آبشکن تیغه‌ای در قوس º90

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 27-41

معصومه رستم آبادی؛ ماندانا ناجی ابهری