کلیدواژه‌ها = آبشکن
1. مدل بهینه‌‌سازی طراحی ابعاد آبشکن‌های رودخانه‌ای و نقش آن در پایدارسازی مورفولوژیکی رودخانه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-72

فریبا استادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سعید علیمحمدی


2. کاربرد روش GRA در بهینه‌سازی طول و موقعیت آبشکن تیغه‌ای در قوس º90

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 27-41

معصومه رستم آبادی؛ ماندانا ناجی ابهری


3. مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازه‌های رودخانه‌ای با استفاده از پرستون سه‌لوله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-62

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری