کلیدواژه‌ها = سیلابدشت
بررسی تغییرات هیدرولیک جریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-122

10.30482/jhyd.2021.304206.1551

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

دوره 15، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-124

10.30482/jhyd.2020.252605.1482

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرهاد سوری؛ سید حسین مهاجری