کلیدواژه‌ها = ضریب آبگذری
بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.330734.1591

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی چوپلو


مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب تاج دیوارۀ جانبی بر آبگذری سرریز کلید پیانویی مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.326177.1581

حسین سهراب زاده؛ مسعود قدسیان