کلیدواژه‌ها = رویکرد اویلری-لاگرانژی
تعداد مقالات: 1
1. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-17

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی