کلیدواژه‌ها = پرش هیدرولیکی
1. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-42

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


3. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سنگ‌چین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82

بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی؛ ابراهیم رحمتی


4. بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-40

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


5. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی


6. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی