نویسنده = جواد احدیان
تأثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-105

10.30482/jhyd.2019.153079.1333

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ آنتون اشلایز


اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 57-68

10.30482/jhyd.2019.82711

زینب تامرادی؛ جواد احدیان؛ محسن نجارچی؛ هوشنک حسونی زاده؛ محمد مهدی نجفی زاده