نویسنده = بهزاد قربانی
تعداد مقالات: 4
1. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی


2. بررسی تغییرات ویژگی های پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر نسبت به تغییرات طول موج زبری ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 33-42

محمد بزاز؛ بهزاد قربانی؛ محمود اسکینی


3. بررسی آزمایشگاهی تاثیر قرارگیری سری پره های مستغرق در بالادست پایه استوانه ای در کاهش آب شستگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-35

سمیرا رضاپوریان قهفرخی؛ بهزاد قربانی


4. تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 15-28

منوچهر حیدرپور؛ بهزاد قربانی؛ ملیحه کیخائی؛ رحیم پیرمحمدی