نویسنده = علی حقیقی
تعداد مقالات: 7
4. ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 69-84

علیرضا کرامت؛ علی حقیقی


5. واسنجی چندمعیاره خطوط لوله برای جریان های گذرا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 71-80

علی حقیقی


7. به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 63-71

محسن ناصری؛ ناصر طالب بیدختی؛ علی حقیقی