نویسنده = محمود فغفور مغربی
مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 17، شماره 3، مهر 1401، صفحه 121-135

10.30482/jhyd.2022.326587.1582

ایمان جمعه بیدختی؛ محمود فغفور مغربی؛ محمد رضا جعفرزاده


تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-77

10.30482/jhyd.2019.143971.1320

محمود فغفور مغربی؛ آرش احمدی؛ کاظم اسماعیلی