نویسنده = علیرضا وطن‌خواه
1. مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 43-53

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه