نویسنده = ناصر طالب بیدختی
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه روش‌های شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در حل هم‌زمان معادلات آب زیرزمینی و انتقال آلودگی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-71

هاتف کشاورزی؛ علی اکبر حکمت زاده؛ ناصر طالب بیدختی


2. بررسی طرح فلوم گلوبلند و تغییر طرح سریز لبه پهن برای افزایش دقت سازه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-42

محمد جواد ساکی؛ ناصر طالب بیدختی؛ نجم الدین واصلی؛ شاهرخ زند پارسا


3. ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی


4. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-21

محمد حسین هرمزی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود شفاعی بجستان


5. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی


6. مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 29-47

زهرا قدم پور؛ ناصر طالب بیدختی؛ سید محمدرضا هاشمی؛ امیر حسین نیک سرشت


7. شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-43

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی


8. ارزیابی استهلاک انرژی جریان دوفازی روگذر سرریز پلکانی به کمک گودال آب شستگی پایین دست

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-22

اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود جوان


9. به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 63-71

محسن ناصری؛ ناصر طالب بیدختی؛ علی حقیقی