نویسنده = جمال محمد ولی سامانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-25

10.30482/jhyd.2014.7911

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی


3. توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 63-75

10.30482/jhyd.2014.6415

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


4. مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-67

10.30482/jhyd.2011.85496

جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری؛ محمدرضا کدیور