نویسنده = سیدمحمود برقعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیدرولیکی جریان آب و هوا در مدل آزمایشگاهی مجرای تحت فشار به روش پردازش تصاویر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-34

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدمحمود برقعی؛ امیرحسین پیرقطاری