نویسنده = اسماعیل بیات
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-51

10.30482/jhyd.2009.85512

رسول عظیمی؛ صلاح کوچک زاده؛ اسماعیل بیات