نویسنده = محمدرضا کدیور
تعداد مقالات: 1
1. مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-67

10.30482/jhyd.2011.85496

جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری؛ محمدرضا کدیور