نویسنده = محمدحسن جوارشکیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-17

10.30482/jhyd.2012.85405

محمدحسن جوارشکیان؛ علی اسماعیلی