نویسنده = سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-70

اکبر صفرزاده گندشمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی؛ مسعود قدسیان


2. بررسی آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا و موقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 91-107

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری


3. الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1387، صفحه 19-31

میترا جوان؛ مسعود منتظری نمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری


4. شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 43-62

رضا افشین شریفان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ حبیب موسوی جهرمی


5. بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-16

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر