نویسنده = محمد بزاز
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 13-24

10.30482/jhyd.2011.85485

محمد بزاز؛ بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی