نویسنده = امیر رضا زراتی
تعداد مقالات: 14
2. اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


3. «یادداشت تحقیقاتی» افزایش آبگذری سرریزهای آزاد با قوس‌دار کردن و ازدیاد طول مؤثر تاج

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-63

خداداد صفوی؛ امیر رضا زراتی؛ عبدالرضا کرمی نژاد


4. تأثیر روش محاسبه سرعت روی وجوه سلول در شبیه‌سازی جریان زیربحرانی در کانال‌های باز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-32

زهره دهقان بهابادی؛ محمدرضا هادیان؛ امیررضا زراتی


5. طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-64

مجتبی کریمائی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی؛ صادق انوری


6. بررسی اثرات شکافنده‌ها بر گستره و شیب حفره آبشستگی در پایین‌دست سرریزهای ریزشی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-24

محمد احسان اسدی؛ امیررضا زراتی؛ خداداد صفوی


7. تأثیر زمان وقوع اوج هیدروگراف سیل بر آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 15-32

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ امیررضا زراتی


8. ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﻋﺪدی آبﺷﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻨﮓﺷﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻞ

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-88

سپهر کریمی؛ امیر رضا زراتی


9. توسعه مدل عددی برای پیش بینی فشارهای دینامیک در جریان کانال های باز با شبکه منحنی الخط غیرمتعامد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-58

زهره دهقان بهابادی؛ محمدرضا هادیان؛ امیررضا زراتی


10. هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-100

محمدجواد استاد میرزا؛ امیررضا زراتی؛ رضا روشن؛ خداداد صفوی؛ حامد سرکرده


11. مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-70

اکبر صفرزاده گندشمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی؛ مسعود قدسیان


12. محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 39-52

نازنین خضری؛ امیررضا زراتی؛ فرهاد گلزاری


13. تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 19-11

محمد بدلی مشاهیر؛ امیررضا زراتی؛ ابراهیم مکلف سربند


14. بررسی آزمایشگاهی اثر تعدادی از پارامترهای طراحی بر رفتار هیدرولیکی سرریز سه جانبی U شکل

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 15-28

علی اصغر منتظر؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی