نویسنده = سید علی اکبر صالحی نیشابوری
تعداد مقالات: 9
1. اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


2. مقایسه رویکردهای قطعی و غیرقطعی در بهسازی سامانه کنترل سیلاب حوضه سیل‌برگردان شرق تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

سعید محمدیون؛ جعفر یزدی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


3. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


4. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-17

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


7. مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازه‌های رودخانه‌ای با استفاده از پرستون سه‌لوله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-62

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


9. بررسی آزمایشگاهی اثر تعدادی از پارامترهای طراحی بر رفتار هیدرولیکی سرریز سه جانبی U شکل

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 15-28

علی اصغر منتظر؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی