نویسنده = رامین امینی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‏سازی جریان سیال با استفاده از روش بدون شبکه محلی پترو-گلرگین بر پایه تابع شعاعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-106

10.30482/jhyd.2018.81361

محمد اکبری ماکویی؛ رامین امینی؛ سید مجتبی موسوی نژاد