نویسنده = سعید گوهری
تعداد مقالات: 2
1. آبشستگی پایه پل منفرد در بستر رسوبات یکنواخت و غیریکنواخت با جریان ماندگار و غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

10.30482/jhyd.2019.198223.1405

مهین اسحاقیان؛ سعید گوهری؛ سید سعید اخروی