نویسنده = حسین افضلی‌مهر
تعداد مقالات: 7
3. بررسی قوانین لگاریتمی وکولز در تراکم‌های مختلف پوشش گیاهی غیرمستغرق

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-62

حسین افضلی مهر؛ پریسا ستایش


4. ساختار جریان بر روی توده گیاهی مستغرق در فلوم آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-52

مهسا جهادی؛ حسین افضلی مهر


5. «یادداشت تحقیقاتی» کاربرد آنالیز کوادرانت به منظور تعیین سهم هر یک از رخدادهای ترکشی در پدیده آبشستگی اطراف پایه پل

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-75

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ حسین افضلی مهر؛ الهام فاضل نجف آبادی


7. بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر