عملکرد هیدرودینامیکی موج شکنهای شناور ثابت در حضور امواج منظم

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه امیرکبیر-دانشکده عمران و محیط زیست