ارزیابی و مقایسه کارکرد سامانه کنترل خودکار فازی با دو نوع پایگاه قواعد برای سرریز لولایی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس